Belships ASA : Stemmer og stemmerett på generalforsamlingen

Belships ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 24 852 000 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har også for øvrig like rettigheter.
Forvaltere kan ikke møte eller avgi stemme på generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt nomineekonto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme.
Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.
 
Oslo, 29. april 2013
 

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12