Belships ASA : Resultater 3. kvartal 2011

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2011 USD 7.039.000 (3. kvartal 2010: USD 5.272.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.445.000 (USD 2.007.000).  Selskapets driftsresultat ble USD 1.064.000 (USD 1.046.000), mens totalresultatet for 3. kvartal 2011 ble USD 272.000 (USD 1.571.000). Akkumulert for årets tre første kvartaler ble totalresultatet USD -1.019.000 (USD 2.782.000). Fjorårets tall inkluderer salgsgevinst på USD 3,2 mill.
Regnskapet for 3. kvartal 2011 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

MARKEDET
Markedet for tørrlastskip bedret seg i 3. kvartal, spesielt for capesize segmentet. Usikkerheten er om veksten i etterspørselen kun skyldes en økt sesongmessig aktivitet, eller om veksttakten kan opprettholdes i tiden fremover.  Et stort antall nybygninger vil uansett bli tungt for markedet å absorbere, men effekten av økt etterspørsel skal ikke undervurderes.

VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean, som ble levert i 1. kvartal 2011, er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av potteaske – et gjødingsprodukt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000/dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2012. T/C-raten er USD 15.000/dag.  
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore). Driftskostnadene ligger litt over budsjett. For M/S Belocean skyldes dette ekstra-ordinære kostnader i forbindelse med overtagelsen i mars måned.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,9 mill. mot USD 14,2 mill. pr. 30. juni 2011. Selskapets pantegjeld var på USD 59,5 mill. pr. 30. september og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 3. kvartal. I august inngikk selskapet en avtale om 5-års fastrente på 2,2 % eksklusiv margin med oppstart om to år. Avtalen dekker ca. halvparten av selskapets pantegjeld.
I oktober har Belships kjøpt tilbake NOK 3,7 mill. av selskapets obligasjonslån, slik at selskapets andel etter dette utgjør 17,5 %. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere er på NOK 60,7 mill. og forfaller til betaling i 2012 og 2013. Lånet er valutasikret mot USD.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.
Ved utgangen av 3. kvartal 2011 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,69, mens bokført egenkapitalandel var på 40,4 %.
Belships har valgt å gå til søksmål mot Staten ved Skatt Øst. Søksmålet gjelder et krav fra 2004 om fradrag for tap ved salg av aksjer i Gibson Gas Tankers på NOK 109 mill. Utfallet av saken vil ikke få regnskapsmessig effekt.

FREMTIDSUTSIKTER
Baltic Dry Index har vist en stigning gjennom 3. kvartal, og supramax indeksen ligger nå rundt USD 16.850/dag. Belships’ tørrlastskip seiler på langsiktige certepartier til solid befrakter, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm.
Fokus fremover vil være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til motparter med lav kredittrisiko. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi en rullerende eksponering mot residualrisiko. Vi tror det vil by seg mange muligheter fremover til å gjøre interessante prosjekter.

Oslo, 27. oktober 2011

Styret i BELSHIPS ASA
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12