Belships ASA : Rapport 4. kvartal 2012

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2012 USD 6.663.000 (4. kvartal 2011: USD 7.002.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.110.000 (USD 1.905.000).  Selskapets driftsresultat ble USD 46.000 (USD 488.000), mens totalresultatet for 4. kvartal 2012 ble USD -715.000 (USD -208.000). Totalresultatet for 2012 ble USD -1.689.000 (USD -1.227.000).
Regnskapet for 4. kvartal 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet for 2011. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

MARKEDET
Baltic Dry Index viste en fallende tendens gjennom 4. kvartal. 2013 startet friskt, spesielt for capesize, men falt siden litt tilbake. Indeksene for capesize og panamax ligger nå på henholdsvis USD 7.130 pr. dag og USD 6.226 pr. dag, hvilket er rundt driftskostnadene, mens supramax-indeksen utgjør USD 6.938 pr. dag. For hele bulkmarkedet utgjør indeksen 751 poeng, hvilket er over bunnpunktet fra primo februar 2012 på 647 poeng. Baltic verdsetter en 5 år gammel panamax til USD 18,5 mill., mens en tilsvarende supramax verdsettes til USD 18,2 mill. Dette er en liten oppgang fra nivået rundt årsskiftet. Transaksjonsvolumet steg kraftig mot slutten av fjoråret, noe som kan være et signal om at fallet i skipsverdiene har bunnet ut.

VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående certeparti i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, men driftskostnadene pr. 4. kvartal 2012 ligger noe over budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 16 skip.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 10,2 mill. mot USD 10,4 mill. pr. 30. september.
Selskapets pantegjeld var USD 53,1 mill. pr. 31. desember og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 4. kvartal.
I løpet av kvartalet kjøpte Belships tilbake NOK 4,3 mill. av eget obligasjonslån og selskapet har nå en eierandel på 29% av dette lånet. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere var pr. 31. desember NOK 33,3 mill. Utestående beløp forfaller til betaling i juli 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert utfra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene er ett skip nedskrevet med USD 1 mill. i 4. kvartal. I tillegg kommer planmessig avskrivning på USD 1,1 mill.
Ved utgangen av 4. kvartal 2012 var bokført verdi pr. aksje NOK 11,77, mens bokført egenkapitalandel var på 44,9%.

FREMTIDSUTSIKTER
Svekkelsen i Yen har gjort japanske verksteder mer konkurransedyktige og det er rapportert om flere nybyggingskontrakter på tampen av fjoråret og på nyåret. Befrakterne ønsker nybygg med «eco-design», dvs. skip med lavt bunkersforbruk og lave utslipp, og i Japan er det nå vanskelig å finne ledige beddinger i 2015. Verftsindustrien i Kina sliter fortsatt med ordretørke, selv om ordreinngangen også her har tatt seg noe opp. Mange tror derfor at nybyggingsprisene nå har nådd et bunnpunkt i denne syklusen. Veksten i tørrlastflåten justert for skrapning antas å bli 7% i 2013 og vil falle ytterligere i 2014 etter flere år med tosifret flåtevekst. Det er riktignok mye skjult kapasitet som følge av en saktegående flåte, men det er likevel grunn til mer optimisme. Fortsatt vekst i Kina samt bedre utsikter for den amerikanske økonomien er positivt for etterspørsels-siden. Økt eksportkapasitet på malm og kull vil føre til lave råvarepriser, og Kina som har høyere utvinnings-kostnader enn eksportørene, må belage seg på økt import. Det er forventet at bulkflåtens kapasitets-utnyttelse vil stige fra 83% til 87% i løpet av 2014.
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 131 mill.
Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. Nybyggingsprisene er trolig nær et bunnivå, og vi arbeider aktivt med å utvikle nye prosjekter.

Oslo, 14. februar 2013

Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12