Belships ASA : Rapport 3. kvartal 2013

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 3. kvartal 2013 USD 6.565.000 (3. kvartal 2012: USD 6.449.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.390.000 (USD 2.192.000). Selskapets driftsresultat ble USD -1.402.000 (USD 1.074.000), mens totalresultatet for 3. kvartal 2013 ble USD -2.019.000 (USD 283.000).

Regnskapet for 3. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet for 2012, hensyntatt endring i IAS 19 gjeldende fra 1. januar 2013. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU.

 

MARKEDET
Capesize-markedet bedret seg kraftig gjennom tredje kvartal og ligger nå rundt USD 24.000 pr. dag. Panamax- og Supramax-indeksene har også hatt en markant økning og ligger nå rundt hhv. USD 16.000 pr. dag og USD 13.000 pr. dag.  For hele bulkmarkedet er indeksen ca. 1.800 poeng. Baltic Exchange verdsetter 5 år gamle Supramax og Panamax til hhv. USD 21,9 mill. og USD 22,5 mill. Skipsverdiene har steget jevnt siden årsskiftet.

 

VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean seiler fortsatt på sine langsiktige certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødningsprodukt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked.

Belships inngikk i juni en kontrakt med Imabari Shipbuilding i Japan om bygging av 2 x 61.000 dwt eco-design Supramax bulkskip for levering annet halvår 2015 og første halvår 2016. Ett av nybyggene vil ved levering overta gjenværende certeparti-periode for enten M/S Belnor eller M/S Belocean mot at raten økes til netto USD 17.300 pr. dag.

M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående c/p i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.

Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 3. kvartal 2013 ligger rundt budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 16 skip.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 30. september var konsernets likviditetsbeholdning USD 13,3 mill. mot USD 11,3 mill. pr. 30. juni 2013. Selskapets pantegjeld var USD 49,2 mill. pr. 30. september og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 3. kvartal.

Belships gjennomførte i juli en vellykket fortrinnsrettsemisjon på NOK 90 mill. Selskapet har mottatt tilbud om lånefinansiering av nybyggene og er i dialog med flere mulige långivere i den forbindelse.

I en dom avsagt av Borgarting Lagmannsrett den 2. juli ble Belships gitt enstemmig medhold i sin påstand om å få opphevet ligningen for 2004. Dommen, som ikke ble påanket av motparten,  innebærer at konsernets skattemessige fremførbare underskudd økes med NOK 108 mill.

Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene er skipene nedskrevet med USD 2,7 mill. i 3. kvartal. I tillegg kommer planmessig avskrivning på USD 1,1 mill.

Ved utgangen av 3. kvartal 2013 var bokført verdi pr. aksje NOK 8,41, mens bokført egenkapitalandel var på 55,1%.

 

FREMTIDSUTSIKTER
Nybygningsprisene for bulkskip har strammet seg til både i Japan og Kina, og tidligste levering i Japan er nå annet halvår i 2016.  Veksten i tørrlastflåten justert for skrapning antas å bli ca. 5-6 % i 2013 etter flere år med tosifret flåtevekst. Det forventes nullvekst i 2014. Det er riktignok mye skjult kapasitet som følge av en saktegående flåte, men det er likevel grunn til mer optimisme. Fortsatt vekst i Kina samt bedre utsikter for den amerikanske økonomien er positivt for etterspørselssiden. Økt eksportkapasitet på jernmalm kan føre til lavere råvarepriser og Kina, som har høyere utvinningskostnader enn eksportørene, vil normalt måtte belage seg på økt import. Det er forventet at bulkflåtens kapasitetsutnyttelse vil stige fra 83% til 87% i løpet av 2014.

Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solid befrakter, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige nominelle inntekter på USD 120 mill.

Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko.

 

Oslo, 24. oktober 2013

Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12