Belships ASA : Rapport 2. kvartal 2013

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2013 USD 6.397.000 (2. kvartal 2012: USD 6.481.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.411.000 (USD 2.345.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.342.000 (USD 1.219.000), mens totalresultatet for 2. kvartal 2013 ble USD 675.000 (USD 226.000).

Regnskapet for 2. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet for 2012. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

MARKEDET

Capesize-markedet bedret seg kraftig gjennom andre kvartal og lå rundt USD 15.000 pr. dag i månedsskiftet juni/juli. Siden halvårsskiftet har Capesize-ratene falt tilbake og indeksen ligger nå rundt USD 12.900 pr. dag. Panamax-indeksen har ligget mer stabilt rundt USD 7.500 pr. dag, mens Supramax-indeksen ligger rundt USD 9.500 pr. dag.  For hele bulkmarkedet er indeksen ca. 1000 poeng.  I følge Fearnleys er ratene for Capesize og Panamax ca. 70 % under det historiske gjennomsnittet for de siste 10 årene. Baltic Exchange verdsetter 5 år gamle Supramax og Panamax til hhv. USD 21 mill. og USD 21,2 mill. Skipsverdiene har steget jevnt siden årsskiftet.

 

VIRKSOMHETEN

M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean seiler fortsatt på sine langsiktige certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødningsprodukt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked.

Belships inngikk i juni en kontrakt med Imabari Shipbuilding i Japan om bygging av 2 x 61.000 dwt eco-design Supramax bulkskip for levering annet halvår 2015 og første halvår 2016. Ett av nybyggene vil ved levering overta gjenværende certeparti-periode for enten Belnor eller Belocean mot at raten økes til USD 17.300 pr. dag.

M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående c/p i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.

Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 2. kvartal 2013 ligger rundt budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 16 skip.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Pr. 30. juni var konsernets likviditetsbeholdning USD 11,3 mill. mot USD 10,1 mill. pr. 31. mars 2013. Selskapets pantegjeld var USD 50,5 mill. pr. 30. juni og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 2. kvartal.

Belships betalte ved kontraktsinngåelsen med Imabari Shipbuilding i begynnelsen av juni 10% av avtalt kontraktbeløp.

Utestående obligasjonslån var pr. 30. juni NOK 33,5 mill. Beløpet ble betalt ved forfall i begynnelsen av juli. Betalingen ble finansiert gjennom et kortsiktig lån fra hovedaksjonæren på NOK 40 mill., som nå er gjort opp.

Selskapet gjennomførte i juli en vellykket fortrinnsretts-emisjon på NOK 90 mill., hvor ca. 200 aksjonærer tegnet seg. Konsernets bankbeholdning etter gjennomføring av nevnte transaksjoner er USD 14 mill.

I en dom avsagt av Borgarting Lagmannsrett den 2. juli ble Belships gitt enstemmig medhold i sin påstand om å få opphevet ligningen for 2004. Dommen innebærer at konsernets skattemessige fremførbare underskudd økes med NOK 108 mill. Belships ble også tilkjent saksomkostninger på til sammen NOK 681.391. Ankefristen utløper medio september og det er uvisst om motparten vil påanke dommen til Høyesterett.

Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert utfra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.

Ved utgangen av 2. kvartal 2013 var bokført verdi pr. aksje NOK 13,10, mens bokført egenkapitalandel  var på 44,3%. Hensyntatt gjennomført emisjon i juli er bokført verdi pr. aksje NOK 8,70 og bokført egenkapitalandel 50,2%.

 

FREMTIDSUTSIKTER

Japanske verksteder er blitt mer konkurransedyktige etter svekkelsen i Yen-kursen og det er inngått et betydelig antall nybyggingskontrakter siden årsskiftet. Det er nå lite ledig kapasitet igjen, og nybygningsprisene har begynt å stramme seg til. Kina har fortsatt en god del ledig kapasitet, spesielt blant de mindre privateide verftene, men mange kunder vil nok vegre seg med tanke på motpartsrisikoen.  Veksten i tørrlastflåten justert for skrapning antas å bli 7% i 2013 og vil avta ytterligere i 2014 etter flere år med tosifret flåtevekst. Det er riktignok mye skjult kapasitet som følge av en saktegående flåte, men det er likevel grunn til mer optimisme. Fortsatt vekst i Kina samt bedre utsikter for den amerikanske økonomien er positivt for etterspørselsiden. Økt eksportkapasitet på malm og kull kan føre til lave råvarepriser og Kina, som har høyere utvinningskostnader enn eksportørene, vil normalt måtte belage seg på økt import. Det er forventet at bulkflåtens kapasitetsutnyttelse vil stige fra 83% til 87% i løpet av 2014.

Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 120 mill.

Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. 

 

Oslo, 15. august 2013

Styret i Belships ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12