Belships ASA : Rapport 1. kvartal 2013

RESULTATER

Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2013 USD 6.331.000 (1. kvartal 2012: USD 6.302.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.189.000 (USD 2.398.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.128.000 (USD -431.000), mens totalresultatet for 1. kvartal 2013 ble USD 494.000 (USD -1.483.000).

Regnskapet for 1. kvartal 2013 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet for 2012. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

 

MARKEDET

Baltic Dry Index for supramax viste en stigende tendens gjennom 1. kvartal, og ligger nå på USD 9.360 pr. dag. Panamax indeksen er USD 8.455 pr. dag, mens Capesize-segmentet sliter tungt med spotrater rundt USD 4.750/dag. Dette er et nivå langt under driftskostnadene. For hele bulkmarkedet er indeksen 868 poeng. Baltic Exchange verdsetter nå 5 år gamle supramax og panamax til samme pris: USD 19,1 mill. Skipsverdiene har steget jevnt siden årsskiftet.

 

VIRKSOMHETEN

M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean seiler fortsatt på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000 pr. dag, som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en netto rate på USD 12.840 pr. dag. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående certeparti i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.

Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 1. kvartal 2013 ligger rundt budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 16 skip.

 

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD

Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 10,1 mill. mot USD 10,2 mill. pr. 31. desember 2012.

Selskapets pantegjeld var USD 51,9 mill. pr. 31. desember og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 1. kvartal.

Utestående obligasjonslån til eksterne långivere var pr. 31. mars NOK 33,3 mill. Utestående beløp forfaller til betaling i juli 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD.

Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert utfra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene foreligger det pr. i dag ikke nedskrivningsbehov.

Ved utgangen av 1. kvartal 2013 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,51, mens bokført egenkapitalandel var på 46,1%.

 

FREMTIDSUTSIKTER

Svekkelsen i Yen-kursen har gjort japanske verksteder mer konkurransedyktige og et betydelig antall nybyggings-kontrakter er inngått siden årsskiftet. Befrakterne ønsker nybygg med «eco-design», dvs. skip med lavt bunkers-forbruk og lave utslipp, og både i Japan og Kina er det nå vanskelig å finne ledige beddinger i 2015. Nybyggingsprisene har sannsynligvis passert bunnen i denne syklusen, og det forventes en gradvis tilstramming av prisene.  Veksten i tørrlastflåten justert for skrapning antas å bli 7% i 2013 og vil avta ytterligere i 2014 etter flere år med tosifret flåtevekst. Det er riktignok mye skjult kapasitet som følge av en saktegående flåte, men det er likevel grunn til mer optimisme. Fortsatt vekst i Kina samt bedre utsikter for den amerikanske økonomien er positivt for etterspørselssiden. Økt eksportkapasitet på malm og kull vil føre til lave råvarepriser, og Kina som har høyere utvinningskostnader enn eksportørene, må belage seg på økt import. Det er forventet at bulkflåtens kapasitets-utnyttelse vil stige fra 83% til 87% i løpet av 2014.

Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 130 mill.

Fokus fremover vil fortsatt være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12