Belships ASA : Rapport 1. kvartal 2012

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2012 USD 6.302.000 (1. kvartal 2011: USD 5.727.000), mens EBITDA utgjorde USD 2.398.000 (USD 1.845.000).  Selskapets driftsresultat ble USD -431.000 (USD 742.000), mens totalresultatet for 1. kvartal 2012 ble USD -1 483.000 (USD -495.000).
Regnskapet for 1. kvartal 2012 er utarbeidet i samsvar med IAS 34 Delårsrapportering og er konsistent med prinsippene anvendt i årsregnskapet. Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS).

MARKEDET
Baltic Dry Index nådde et bunnpunkt primo februar med følgende delindekser: Capesize USD 5.214/dag, panamax USD 5.778/dag og supramax USD 6.277/dag. Med unntak av capesize har spotmarkedet frem til i dag bedret seg betydelig, og indeksene utgjør nå: Capesize USD 6.500/dag, panamax USD 13.500/dag og supramax USD 11.500/dag. Capesize ratene beveger seg fortsatt under driftskostnadsnivå. Oppgangen for panamax og supramax tilskrives både kornsesongen i Sør-Amerika, som nå er i full gang, og økt kulleksport fra Indonesia til Kina. Kull-eksporten fra USA og Australia har også tatt seg opp. Skipsverdiene har fortsatt vært under press, til tross for oppgangen. I følge Baltic S&P Index er en 5 år gammel panamax priset til USD 23,4 mill., mens en tilsvarende supramax er priset til USD 22,8 mill. Spesielt for panamax-segmentet henger priser og inntjening bra sammen.  

VIRKSOMHETEN
M/S Belnor, M/S Belstar og M/S Belocean er alle sluttet på 10 års certepartier til Canpotex i Canada. Canpotex er verdens største eksportør av pottaske, et gjødnings-produkt som importeres i store mengder bl.a. av Kina, India og Brasil. Netto T/C-rate utgjør USD 16.000/dag som er en god rate i dagens marked. M/T Belaia er sluttet til J. Lauritzen AS i Danmark frem til mars 2014 til en rate på USD 12.840/dag minus 1,25 % kommisjon. Vi har fortsatt kjøpsopsjon og opsjoner på forlengelse av inngående certeparti i 1+1+1 år, dvs. fra mars 2014 og utover.
Alle skip har seilt uten nevneverdige driftsavbrudd, og driftskostnadene pr. 31.03.12 ligger noe under budsjett. Teknisk management av eiet tonnasje ivaretas av Belships Management (Singapore), som har fullt teknisk management av til sammen 19 skip.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 14,5 mill. mot USD 14,7 mill. pr. 31. desember 2011.
Selskapets pantegjeld var på USD 56.9 mill. pr. 31. mars og er redusert med USD 1,3 mill. i løpet av 1. kvartal.
Belships eier 20% av eget obligasjonslån. Utestående obligasjonslån til eksterne långivere er på NOK 59,9 mill. og forfaller til betaling i 2012 og 2013. Obligasjonslånet er valutasikret mot USD.
Belships har besluttet å avvikle sin ytelsesbaserte pensjonsordning for selskapets ansatte og erstatte den med en innskuddsbasert ordning. Endringen innebærer en betydelig reduksjon i selskapets pensjonsforpliktelser. Estimert reduksjon på USD 2,5 mill. er inntektsført under administrasjonskostnader i 1. kvartal. Beløpet er ikke inkludert i EBITDA.
Det er foretatt nedskrivningstester for selskapets eiendeler i tråd med IAS 36. Skipene er vurdert ut ifra observerbare markedsverdier, samt inngåtte certepartier. Basert på disse interne verdivurderingene er skipene nedskrevet med USD 4 mill. i 1. kvartal. I tillegg kommer planmessig avskrivning på USD 1,3 mill.
Ved utgangen av 1. kvartal 2012 var bokført verdi pr. aksje NOK 12,13, mens bokført egenkapitalandel var på 42,1 %.

FREMTIDSUTSIKTER
Bunkersprisene er fortsatt høye og skipene seiler med redusert fart. Dette bedrer balansen i markedet i det korte bildet, men fortsatt leveres det flere skip enn markedet kan absorbere. Takten er imidlertid avtagende og det ser lysere ut fra 2013 og utover. Vi ser nå at ordretilgangen for bulkskip med levering i 2013-14 har tatt seg noe opp, og vi regner med at dette er skip med eco-design som har et betydelig lavere bunkersforbruk.
Belships’ skip seiler på langsiktige certepartier til solide befraktere, og kortsiktige svingninger i markedet vil derfor ikke berøre selskapets inntjening og kontantstrøm. Inngåtte certepartier representerer fremtidige inntekter på USD 150 mill.
Fokus fremover vil være å videreutvikle Belships ASA som tonnasjeleverandør av moderne bulkskip til gode motparter. Siktemålet er å bygge opp en portefølje med skip og certepartier som vil gi løpende avkastning og en rullerende eksponering mot residualrisiko. Det vil by seg mange muligheter fremover til å kjøpe kvalitetstonnasje, og vi arbeider aktivt med å utvikle nye prosjekter.

Oslo, 3. mai 2012

Styret i BELSHIPS ASA

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12