BEL – Resultater 2. kvartal 2004

Resultater
Belships driftsinntekter var i 2. kvartal 2004 USD 15.777.000 (2. kvartal 2003: USD 10.500.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.010.000 (USD 726.000).
Driftsresultatet for 1. halvår ble USD 8.712.000         (USD 1.067.000). Den kraftige forbedringen i selskapets driftsresultat skyldes i hovedsak et sterkt tørrlastmarked og at den avhendede gassvirksomheten bidro negativt i fjorårets regnskap.
Resultat etter skatt ble i 2. kvartal USD 2.887.000       (USD -241.000), mens tilsvarende resultat for 1. halvår ble USD 6.452.000 (USD 166.000).
 
Driftsresultat for segmentene
Driftsresultatet innen tørrlast ble i 2. kvartal USD 4.443.000 (USD 1.043.000). For 1. halvår ble driftsresultatet innen dette segmentet USD 8.859.000 (USD 1.529.000).
Etter at M/T Belgrace ble solgt i 1. kvartal har Belships  ikke hatt noen vesentlig aktivitet innen produkttank.  Driftsresultatet pr. 1. halvår for dette segmentet var USD 383.000.
 
Virksomheten
Ratene i tørrlastmarkedet falt gjennom hele kvartalet.  Dette skyldes hovedsakelig at bulkflåtens effektivitet bedret seg betraktelig ved at opphopningen av skip i havnene ble så godt som eliminert, samt at kineserne bygget ned sine lagre av jernmalm. Veksten i Kina holder seg fortsatt svært høyt slik at den underliggende utviklingen i etterspørselen etter transporttjenester er robust.
Både M/S Belnor og M/S Belisland fortsatte på sine
certepartier.
 
Capesize-samarbeidet  med Bocimar ga et resultatbidrag på USD 455.000 i kvartalet.
Elkem Chartering fortsatte arbeidet med å styrke lasteporteføljen i handysize-segmentet, kombinert med en forsiktig økning av timecharter-flåten.
Handymax-skipene M/S Belpareil, M/S Pax Phoenix og M/S Legend Phoenix, samt panmax bulkskipet, M/S Anangel Express, fortsatte på sine certepartier.
De kommersielle managementavtalene for skipene M/S Belguardian og M/S Belgreeting, opphørte med virkning fra 30. juni 2004.
 
Finansielle og andre forhold
Som en følge av gode resultater fortsatte selskapet å styrke sin soliditet og finansielle stilling gjennom 2. kvartal.
Pr. 30. juni var likviditetsbeholdningen USD 22,2 mill. mot USD 17,4 mill. pr. 31. mars, mens pantegjelden var USD 17,0 mill og uendret gjennom kvartalet. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 7,37 og bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var på 51,4%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
Fremtidsutsikter
I juli tok tørrlastmarkedet seg igjen kraftig opp som et resultat av at den kinesiske lagernedbygningen opphørte. Det er uklart om veksten i Kina vil fortsette med samme tempo som hittil. Våre skip utenfor handysize-segmentet seiler alle på tidscertepartier og er således uberørt av markedsutviklingen i den umiddelbare fremtid.
I Elkem Charterings handysize-operasjon forventer vi fortsatt gode resultater for inneværende år.


 
 
 
Oslo, 19. august 2004
 
Styret i BELSHIPS ASA
For ytterligere opplysninger, ta kontakt med adm.direktør Sverre J. Tidemand på tlf. 22 52 76 04 eller finansdirektør Jo Eric von Koss på tlf. 22 52 76 13.