BEL – Resultater 1. kvartal 2004

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2004 USD 14.594.000 (1. kvartal 2003: USD 9.906.000). Selskapets driftsresultat ble USD 4.702.000 (USD 756.000). Driftsresultatet for 1. kvartal i år inkluderer salgsgevinst ved salg av M/T Belgrace med USD 0,5 mill., mens driftsresultatet for samme periode i fjor inneholdt tilsvarende gevinst ved salg av aksjene i Belobo Shipping Ltd. Den kraftige forbedringen i selskapets driftsresultat skyldes et sterkt tørrlastmarked og at gassvirksomheten er solgt.
Resultat etter skatt ble i første kvartal USD 3.564.000 (USD 410.000).
 
DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 483.000 i første kvartal (USD 1.158.000). Belships har etter salget av M/T Belgrace ingen vesentlig investering innen dette segmentet, men har fra slutten av 2006 innleiet et nybygg.
Driftsresultatet innen tørrlast ble USD 4.417.000 (USD 486.000), mens selskapene  innen  teknisk  drift  fikk  et  driftsresultat på USD 38.000 (USD 107.000).
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastratene nådde nye, historisk høye nivåer i første kvartal, men svekket seg noe mot slutten av perioden.
Etterspørselen fra spesielt Kina er stor, men mye tyder på at man begynner å få kapasitetsproblemer på flere felter. Myndighetene har uttrykt bekymring for en for rask ekspanderende byggevirksomhet med fare for overoppheting av økonomien. Det gjenstår å se om det lykkes å kjøle ned økonomien på en kontrollert måte.
M/S Belnor og M/S Belisland fortsatte på sine certepartier uten spesielle driftsproblemer av noen art.
Capesize-samarbeidet med Bocimar ga et resultatbidrag på USD 592.000 i perioden.
Elkem Chartering (EC) fortsatte å øke sin aktivitet i handysizesegmentet og på tross av de høye ratene, gjorde selskapets posisjon i markedet det mulig å øke inntjeningen ytterligere slik at resultatbidraget ble meget tillfredsstillende.
I handymaxsegmentet har EC oppnådd enighet med den franske partneren om at poolsamarbeidet for M/S Pax Phoenix avsluttes pr 1.april hvoretter skipet går inn på et tidscerteparti som løper til mars 2007 og til en rate som vil gi et resultatbidrag i Belships på ca. USD 2,2 mill. pr. år.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Den finansielle stillingen ble styrket i første kvartal gjennom positiv resultatutvikling og salg av skipet M/T Belgrace.
Pr. 31. mars var likviditetsbeholdningen USD 17,4 mill. mot USD 10,0 mill. ved årsslutt 2003. Pantegjelden ble gjennom kvartalet redusert med USD 1,6 mill. og var pr. 31. mars USD 17,0 mill. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 6,55 og bokført egenkapitalandel pr. 31. mars var på 49,4%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Dersom de kinesiske myndighetene lykkes i sine bestrebelser med å kjøle ned veksten i økonomien, kan toppen av tørrlastoppgangen være passert.
Den stramme tonnasjebalansen samt begrenset tilflyt av ny tonnasje på kort sikt, vil kunne bidra til en volatil rateutvikling i den nærmeste fremtid.
For å sikre en tilfredsstillende inntjening over tid har selskapet funnet det riktig å benytte markedssituasjonen til å sikre langsiktig beskjeftigelse for skipene innen handymax- og panmaxsegmentene.  Med unntak av M/S Belpareil og M/S Belnor som er sluttet på certpartier til medio 2005, er de øvrige skipene sluttet på certepartier som varer ut den gjenværende minimumsperioden eller til 2007/08.
Vi forventer gode resultater for handysizeaktivitetene i EC for inneværende år.
 
 
Oslo, 5. mai 2004
 
Styret i BELSHIPS ASAFor ytterligere opplysninger, ta kontakt med adm.direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss på telefon 22 52 76 00.