BEL – Resultat pr. 3.kvartal’01

RESULTATER
Belships hadde i tredje kvartal driftsinntekter på USD 6.595.000 (2000: USD 14.058.000). Samlede driftsinntektene for årets tre første kvartaler var på USD 30.196.000 (USD 44.386.000). Selskapets driftsresultat ble i tredje kvartal USD -166.000 (USD 724.000), mens driftsresultatet for de tre første kvartalene ble USD 3.215.000 (USD 458.000). Nedgangen i driftsinntektene i forhold til fjoråret skyldes i hovedsak lavere aktivitet innen selskapets panmaxoperasjon og at M/S Belstar ble solgt i slutten av fjoråret. Resultatutviklingen preges av en generell svekkelse av de markeder som Belships opererer i.
Resultat etter skatt ble i tredje kvartal USD -778.000 (USD -513.000). Tilsvarende resultater for årets ni første måneder ble USD 391.000 (USD -2.655.000).

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank fikk i tredje kvartal et driftsresultat på USD 967.000 (USD 838.000). Driftsresultatet for årets ni første måneder ble USD 3.618.000 (USD 947.000).
For gasstank ble driftsresultatet i tredje kvartal USD -567.000 (USD 236.000), mens akkumulert driftsresultat pr. 3. kvartal ble USD 264.000 (USD 195.000).
Driftsresultatet for panmax/capesize bulk ble i tredje kvartal USD -814.000 (USD -733.000). For årets tre første kvartaler ble driftsresultatet USD -1.024.000 (USD -1.440.000).
Handymax bulk fikk i tredje kvartal et driftsresultat på USD 234.000 (USD 568.000) og et driftsresultat pr. 3. kvartal på USD 661.000 (USD 1.388.000).
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD 164.000 (USD -22.000) i tredje kvartal og et driftsresultat for de tre første kvartalene på USD 248.000 (USD -50.000).

VIRKSOMHETEN
M/S Belgallantry fortsatte på sitt tidscerteparti i tredje kvartal, mens de to andre OBO-skipene og M/T Belgrace opererte i spotmarkedet. Ingen av skipene ble dokksatt i kvartalet eller hadde off-hire av betydning.
I Gibson Gas Tankers fortsatte 3.200 cbm-skipene på sine tidscertepartier, mens 6.000 cbm-skipene opererte i samseilingspoolen ledet av A.Veder i Nederland. Certepartiet for M/T Ettrick ble i tredje kvartal forlenget med 12 måneder til noe lavere timecharter rate på grunn av et svakere marked. M/T Eildon var 78 dager off-hire i kvartalet grunnet maskinhavari og ordinær dokking.
Operasjonsvirksomheten Belships Trading utførte tidligere inngåtte forpliktelser både på skips- og lastesiden, men det ble i kvartalet ikke inngått nye kontrakter.
M/S Belmaj har i hele kvartalet seilt i capesize-poolen ledet av Bocimar i Belgia. Belships deltar også med en mindre andel i en timecharter-pool ledet av Bocimar. M/S Belnor fortsatte på sitt tidscerteparti.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Rentenedgangen som fant sted i første halvår fortsatte i tredje kvartal. Belships har i kvartalet inngått rentebindingsavtaler med varighet fra 3 til 12 måneder. Selskapet vurderer fortløpende inngåelse av mer langsiktige rentesikringskontrakter.
Pr. 30. september var likviditetbeholdningen USD 9,8 millioner mot USD 11,3 millioner ved utgangen av forrige kvartal. Pantegjelden er i tredje kvartal redusert med USD 1,7 millioner og var pr. 30. september USD 64,9 millioner. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 7,54 og bokført egenkapitalandel pr. 30. september var på 28,2%.
Selskapets skip har en antatt markedsverdi som er USD 1,9 mill. lavere enn bokført verdi. Basert på anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper, foreligger det etter selskapets oppfatning ikke grunnlag for nedskrivning av skipene.
Belships har en bokført skattefordel på USD 3 mill. Beløpet er identisk med hva som var bokført i forrige kvartal og ved årsslutt i fjor. Selskapet er klar over at det kan knyttes usikkerhet til verdien av skattefordelen, men med bakgrunn i utviklingen av selskapets balanseverdier og forventninger om fremtidig inntjening, er det ikke foretatt justeringer av denne balanseposten.
Belships hovedaksjonær Sonata AS fremsatte i september et pliktig tilbud om kjøp av aksjer i Belships. Selskapet mottok aksepter for totalt 3.499.112 aksjer. Familien Tidemand, som eier Sonata AS, kontrollerer etter gjennomføringen av tilbudet 56,15% av aksjene i Belships.

FREMTIDSUTSIKTER
Markedet for produkttank-skip svekket seg i 3. kvartal som følge av lavere etterspørsel etter olje som igjen har sin bakgrunn i svekkede konjunkturer. Det er usikkert hvor langvarig svekkelsen vil bli og den vil blant annet bli påvirket av den politiske utviklingen som følge av krigen mot terror.
Gass-skipene er fortsatt preget av et svakt marked og vi forventer uforandret inntjening resten av året.
Tørrbulk-markedet har også svekket seg i 3. kvartal. Svakere konjunkturer og betydelig leveranse av ny tonnasje gir heller ikke grunnlag for optimisme på kort sikt.

Oslo, 8. november 2001

Styret i BELSHIPS ASA