BEL – Resultat pr. 1.kvartal’02

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1.kvartal 2002 USD 5.040.000 (1.kvartal 2001: USD (5.995.000). Selskapets driftsresultat ble USD 741.000 (USD 2.655.000). Driftsresultatet inkluderer en gevinst fra salget av aksjene i Pelican AS på USD 1,8 millioner. Den negative resultatutviklingen i første kvartal skyldes i hovedsak et svakt marked innen gasstank, produkttank og storbulk. Reduksjon i driftsinntektene kan, ved siden av den generelle markedssvikten, forklares med redusert aktivitet i storbulk.
Resultat etter skatt ble i første kvartal USD -136.000 (USD 1.698.000).

DRIFTSRESULTAT FOR SEGMENTENE
Produkttank oppnådde et driftsresultat på USD 177.000 i første kvartal (USD 2.014.000). Reduksjonen i driftsresultatet skyldes i hovedsak et svakere marked.
Gasstank fikk i første kvartal et driftsresultat på USD -986.000 (USD 761.000). Svekkelsen skyldes i det vesentlige et svært svakt marked samt høye driftskostnader på to av selskapets skip.
Driftsresultatet for panmax/capesize bulk ble i første kvartal USD -414.000 (USD -55.000). Belships har en eierandel i capesizeskipet M/S Belmaj samt en andel i poolen Cape International. Begge engasjementene ble i første kvartal rammet av svake markedsforhold.
Handymax bulk fikk i første kvartal et driftsresultat på USD 266.000 (USD 167.000). Selskapets andel i Elkem Chartering AS på 50% er ikke inkludert i tallene for 1. kvartal da det gjenstår noen formaliteter før transaksjonen kan anses som faktisk gjennomført. Elkem Chartering hadde i 1. kvartal et driftsresultat på USD -0,3 mill.
Selskapene innen teknisk drift fikk et driftsresultat på USD 89.000 (USD -10.000).

VIRKSOMHETEN
Markedet for produkttankskip var svakere i første kvartal og resultatene for de to OBO skipene M/S Belguardian og M/S Belgreeting som opererte i spotmarkedet reflekterer dette.
M/S Belgrace ble levert på et tidscerteparti i januar og betjente dette i resten av kvartalet. Skipene seilte uten driftsavbrudd av betydning.
Skipene i Gibson Gas Tankers fortsatte i det samme seilingsmønsteret som tidligere, 3.000 cbm-skipene på faste tidscertepartier og 6.000 cbm-skipene i Veder poolen. M/T Lanricks certeparti ble i perioden forlenget med 12 måneder til en rate som reflekterer et svakere marked, noe som også resulterte i dårlige resultater i poolen. M/T Traquair var offhire i 38 dager grunnet periodisk tørrdokking, mens de øvrige gasskipene opererte uten vesentlig driftsavbrudd.
M/S Belnor fortsatte på sitt tidscerteparti, mens M/S Belmaj seilte i Cape International poolen. Resultatene i poolen var lite tilfredsstillende. Tørrlast-skipene seilte uten vesentlige driftsavbrudd.
Salget av M/S Belgallantry og aksjene i Pelican AS ble gjennomført i kvartalet.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Belships har styrket sin finansielle stilling i første kvartal gjennom salg av aksjene i Pelican AS og Obo skipet M/S Belgallantry. Store deler av salgsprovenyet er blitt benyttet til nedbetaling av gjeld.
Pr. 31. mars var likviditetbeholdningen USD 9,3 millioner mot USD 9,5 millioner ved årsslutt 2001. Pantegjelden er i første kvartal redusert med USD 6,7 millioner og var pr. 31. mars USD 57,2 millioner. Bokført verdi pr. aksje ekskl. minoritet utgjør NOK 7,- og bokført egenkapitalandel pr. 31. mars var på 28,4%.
Markedsverdien på noen av selskapets skip er lavere enn bokført verdi. Som ved årsskiftet skyldes dette i stor grad den begrensede likviditet i markedet, noe som medfører at det er vanskelig å fastsette skipenes virkelige verdi. Det foreligger etter selskapets oppfatning ikke grunn til nedskrivning av skipene.

FREMTIDSUTSIKTER
Veksten i verdenshandelen er positiv for etterspørselen etter tørrbulkskip, og da leveringstakten av nybygg er sterkt avtagende fra annet halvår, ser markedsutsiktene bedre ut i denne sektoren.
For tankskipene er det ikke ventet rateforbedringer i den nærmeste fremtiden, mens det for gasskipene er avgjørende at petrokjemi-industrien igjen kan oppleve vekst.

Oslo, 7. mai 2002
Styret i BELSHIPS ASA