BEL – Resultat 1. kvartal 2005

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2005 USD 19.311.000 (1. kvartal 2004: USD 14.594.000). Selskapets driftsresultat ble USD 2.783.000 (USD 4.740.000). Resultatet inkluderer bidrag fra capesize-samarbeidet med Bocimar på USD -0,1 mill. (USD 0,6 mill.). Driftsresultatet for 1. kvartal 2004 inkluderer også gevinst ved salg av M/T Belgrace på USD 0,5 mill.
Resultat før skatt ble i 1. kvartal 2005 USD 2.843.000 (USD 4.568.000).
Rapporten for 1. kvartal er avlagt overensstemmende med IFRS-regnskapsprinsipper.
 
VIRKSOMHETEN
Internasjonale konjunkturer viste fortsatt betydelig vekst i Kina og USA, mens Japan og Eurosonen fremdeles vokser svakt.
Tørrlastmarkedets utvikling målt ved The Baltic Dry Index viste en betydelig parallellitet sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.
Selv om tørrlastratene var noe lavere enn i første kvartal i 2004 lå de stadig på historisk sett svært høye nivåer.
Aktiviteten i Elkem Chartering (EC) fortsatte på et høyt nivå.  Resultatet var sterkt blant annet på grunn av gunstig posisjonering av last og skip.
Panmax- og handymaxskipene M/S Anangel Express, M/S Pax Phoenix, M/S Pax Legend og M/S Belpareil fortsatte på sine respektive tidscertepartier uten nevneverdig off hire.
Når det gjelder Belships egenkontrollerte skip gikk både M/S Belnor og M/S Belisland videre på sine certepartier uten driftsavbrudd av betydning.
I løpet av 1. kvartal 2005 har Belships sluttet ut tankskipet som blir levert som nybygg tidlig i 2007 for en periode på 5 år. Slutningen vil gi årlige bidrag fra 2007 på ca. USD 0,8 mill.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Pr. 31. mars var konsernets likviditetsbeholdning USD 27,4 mill. mot USD 29,5 mill. pr. 31. desember 2004. Selskapets likviditetsbeholdning forventes redusert med USD 15,7 mill. i forbindelse med utbetaling av utbytte i begynnelsen av mai. Selskapets soliditet og finansielle stilling er god.  Selskapets pantegjeld utgjorde ved utgangen av 1. kvartal USD 14,8 mill og er redusert med USD 1,6 mill. i løpet av kvartalet. Bokført verdi pr. aksje utgjør NOK 7,25 og bokført egenkapitalandel pr. 31. mars var 55,3%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Det faktum at rateutviklingen i første kvartal i år var svært lik tilsvarende periode i 2004 skyldes antakelig tilfeldigheter. Så lenge veksten i importen av råmaterialer til Kina fortsetter som hittil, bør tilstrømmingen av nybygg kunne absorberes uten store ratekorreksjoner.
Vi forventer fortsatt gode bidrag fra EC’s handysize-operasjon.
Mot slutten av 2. kvartal vil M/S Belpareil bli tilbakelevert fra sitt nåværende certeparti og det arbeides med den videre beskjeftigelsen av dette skipet. Resten av flåten vil fortsette på sine tidscertepartier.

 
Oslo, 25. april 2005
Styret i BELSHIPS ASA