BEL – Innkallelse til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 5. mai 2004 kl. 13.00 i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4, Oslo.
 
Til behandling foreligger:
 
1.   Åpning av møtet ved styreformannen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
 
2.   Valg av møteleder og minst èn person til å medundertegne protokollen
 
3.   Godkjennelse av innkalling og dagsorden
 
4.   Administrerende direktørs orientering
 
5.   Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap for 2003 for Belships ASA og Belships-konsernet. Styrets forslag til årsberetning, resultatregnskap og balanse samt revisors beretning er inntatt i årsrapporten.
 
6.   Disponering av resultatet i Belships ASA for regnskapsåret 2003, samt fastsettelse av utbytte (Vedlegg 1)
           
7.   Fastsettelse av honorar til styret og revisor (Vedlegg 2)
 
8.   Utstedelse av aksjeopsjoner til ansatte (Vedlegg 3)
 
9.   Forlengelse av eksisterende fullmakt til aksjeemisjon (Vedlegg 4)
 
10.  Forslag om nedsettelse av overkursfond (Vedlegg 5)
     
11.  Valg av styre
 
12.  Eventuelt
 
Aksjonærer som ønsker å delta på selskapets generalforsamling, må melde sin deltakelse innen 4. mai 2004 kl.1500.
Aksjonærer som ikke har anledning til å møte, kan møte med fullmektig eller sende fullmakt.  Fullmakten må være skriftlig og datert og må videre være mottatt av selskapet innen påmeldingsfristen. Hvis ønskelig, kan fullmakten stiles til styrets formann Asbjørn Larsen, eller selskapets administrerende direktør, Sverre J. Tidemand. Vedlagte svarkupong kan benyttes til dette formål.
 
 
Oslo, 19. april 2004
 
Styret
 
 
Innkallelse inkl. påmeldingsskjema og vedlegg kan lastes ned fra følgende link: