BEL – 4. kvartal 2004

Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2004 USD 18.646.000 (4. kvartal 2003: USD 18.980.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.990.000 (USD 4.849.000).
Driftsresultatet for 2004 ble USD 14.361.000 (USD -3.990.000). Forbedringen av selskapets driftsresultat for året skyldes at det sterke tørrlastmarkedet først fikk resultatmessig full effekt fra og med 4. kvartal 2003 og at den tapsbringende virksomheten innen gasstank ble avviklet i 2003. Nedgangen i driftsresultat for 4. kvartal kan i stor grad forklares med forskyvninger av inntekter i forbindelse med dokking av skip samt noe økning i driftskostnadene.
Resultat før skatt ble i 4. kvartal USD 2.706.000 (USD 4.735.000), mens tilsvarende resultat for året ble USD 14.579.000 (USD -5.249.000).
Årets skattekostnad på USD 5.224.000 inkluderer  tilbakeføring av tidligere aktivert skattefordel med USD 1.700.000 i 4. kvartal.
 
Virksomheten
Tørrlastmarkedet reflektert ved The Baltic Dry Index nådde nye historiske høyder i 4. kvartal, men mot slutten av kvartalet falt ratene betydelig tilbake. Dette gjenspeiler den fine balansen som eksisterer mellom tilbud og etterspørsel, slik at små variasjoner i for eksempel havneopphopning kan slå kraftig ut i ratene på spotmarkedet.
Aktiviteten i handysize-segmentet i Elkem Chartering (EC) var høy også i 4. kvartal. Det har i noen tid vært arbeidet med å skaffe noe mer langsiktig tilgang på tonnasje innen handysize. Som en følge av dette har EC inngått en avtale med japanske interesser om å slutte inn et nybygg på ca.  28.000 dwt for en periode på 5 år med EC’s opsjoner til forlengelse. Skipet vil bli levert i 2007.
Som nevnt i forrige rapport var M/S Anangel Express i tørrdokk i en del av kvartalet.
Handymax-skipene M/S Pax Phoenix, M/S Pax Legend og M/S Belpareil fortsatte på sine tidscertepartier og bidro med sterke resultater.
M/S Belnor fortsatte på sitt certeparti som løper frem til sommeren 2005. Som tidligere meddelt er skipet deretter sluttet på et nytt certeparti over en tre års periode.
M/S Belisland forsatte på sitt tidscerteparti.
Produkttankskipet som Belships vil få levert på et langsiktig certeparti i begynnelsen av 2007 til en rate i overkant av USD 12.500 pr. dag, er sluttet videre for 5 år til en rate som vil bidra med et nettoresultat på ca. USD 800.000 pr. år.
 
Finansielle og andre forhold
Belships soliditet og finansielle stilling er ytterligere styrket gjennom 4. kvartal.
Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 29,5 mill. mot USD 24,8 mill. pr. 30. september. Selskapets pantegjeld utgjorde ved utgangen av året USD 16,4 mill. Bokført verdi (hensyntatt avsetning til utbytte) pr. aksje utgjør NOK 3,14 og bokført egenkapitalandel pr. 31. desember var 22,5%.
Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
Belships vil før rapportering for 1. kvartal 2005, fremlegge omarbeidede regnskapstall overensstemmende med International Financial Reporting Standards (IFRS). 
I lys av selskapets gode likviditet og resultat vil det overfor generalforsamlingen bli foreslått utbetalt et utbytte på NOK 4,- pr. aksje.
 
Fremtidsutsikter
Inn i 2005 har tørrlastratene vist en betydelig volatilitet.
I løpet av inneværende år og 2006 skal det begge år leveres ca. 20 millioner dwt. Ettersom det hittil ikke har vært solgt tonnasje av betydning til skrap er markedet avhengig av fortsatt vekst i Kina for å absorbere denne tilveksten.
Alle handymax-skipene samt M/S Anangel Express vil fortsette på sine certepartier gjennom første kvartal.
Vi forventer fortsatt gode bidrag fra handysize-operasjonen i Elkem Chartering.
 
 
Oslo, 15. februar 2005
 
Styret i BELSHIPS ASA