4. KVARTAL 2006

RESULTATER
Belships driftsinntekter var i 4. kvartal 2006 USD 14.003.000 (4. kvartal 2005: USD 15.860.000). Selskapets driftsresultat ble USD 1.960.000 (USD 1.113.000). Den positive resultatutviklingen er hovedsaklig knyttet til Elkem Chartering’s handysizeoperasjon.
Resultat etter skatt ble i 4. kvartal  USD 939.000 (USD 511.000).
Årets driftsresultat ble USD 7.034.000 (USD 7.636.000) og resultat etter skatt USD 6.027.000 (USD 3.925.000). Resultatet etter skatt er påvirket av det positive utfallet av den tidligere rapporterte skattesaken i Singapore.
Rapporten for 4. kvartal er avlagt i overensstemmelse med IAS 34. For avstemming mot tidligere avlagt års- og kvartalsregnskap etter god regnskapsskikk i Norge, vises det til tidligere offentliggjort overgangsdokument.
 
VIRKSOMHETEN
Tørrlastmarkedet  styrket seg ytterligere gjennom 4. kvartal. Dette hadde sin bakgrunn i en stadig økning i kinesisk malmimport, økt bruk av kull i produksjonen av elektrisitet samt at nybygg som skulle vært levert i kvartalet i stor grad ble skjøvet inn i 2007.
Elkem Charterings resultater i 4. kvartal ble bedre enn forventet.  Handysize-operasjonen bidro til det bedrede resultat både gjennom spotmarkedet og tilnærmet optimal posisjonering inn mot egne kontraktslaster. Handymax-skipene fortsatte på sine faste certepartier med resultater som forventet.
Belships egenkontrollerte tonnasje, M/S Belnor og M/S Belisland, fortsatte på sine certepartier med resultater som forventet.
 
FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Selskapets soliditet og finansielle stilling styrket seg gjennom 4. kvartal. Pr. 31. desember var konsernets likviditetsbeholdning USD 33,8 mill. mot USD 33,5 mill. pr. 30. september.
Selskapets pantegjeld  utgjorde ved utgangen av 4. kvartal USD 11,8 mill. Lånet nedbetales med halvårlige avdrag på USD 1,5 mill. I tillegg har selskapet et obligasjonslån på USD 15,8 mill. med forfall i 2011.
Ved årsslutt var bokført verdi pr. aksje NOK 5,53, mens bokført egenkapitalandel  utgjorde 37,66%. Markedsverdien for M/S Belnor er vesentlig høyere enn bokført verdi.
Styret vil overfor generalforsamlingen foreslå utbetaling av et utbytte på NOK 0,75 pr. aksje.
Belships ervervet i 4. kvartal 324.000 egne aksjer til en gjennomsnittlig kostpris på NOK 9,69 pr. aksje. og eide ved utgangen  av året 726.000 egne aksjer til gjennomsnittlig kostpris på NOK 9,34 pr. aksje.
 
FREMTIDSUTSIKTER
Tørrlastmarkedet har svekket seg noe så langt i 2007 og dette har blant annet sammenheng med  levering av nybygg som er trukket over fra 4. kvartal 2006.  I slutten av februar inntrer det kinesiske nyttår og man venter en avklaring av markedstrendene deretter. Det er verdt å merke seg at kinesiske stålprodusenter allerede i januar har tegnet kontrakter med de største leverandørene av jernmalm for fiskalåret som begynner i april. Dette til forskjell fra i fjor da prisforhandlingene dro ut til juni og ledet til en betydelig usikkerhet.
Handymaxskipet M/S Legend Phoenix er sluttet ut for en periode på 3 år fra og med april 2007, noe som vil gi et resultatbidrag i Belships på ca. USD 2 mill pr. år.
Styret forventer et tilfredsstillende resultat for 1. kvartal 2007.