3. KVARTAL 2000

RESULTATER
Belships oppnådde et driftsresultat i årets tre første kvartaler på USD 0,5 millioner mot USD -1,4 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet for 3. kvartal var USD 0,7 millioner mot USD -0,4 millioner i fjorårets 3. kvartal.

Driftsresultatet for 3. kvartal viser en positiv utvikling i forhold til 1. og 2. kvartal da driftsresultatet ble på henholdsvis USD 0,2 millioner og USD -0,4 millioner.

Som et resultat av en fortsatt styrkelse av USD mot GBP, har selskapet i 3. kvartal inntektsført en urealisert valutagevinst på USD 0,4 millioner knyttet til GBP-finansieringen av to av gass-skipene. Det ble tilsvarende inntektsført USD 1,0 millioner i første halvår.

Produkttank fikk et driftsresultat på USD 0,8 millioner i 3. kvartal mot USD -0,1 millioner i 2. kvartal og USD 0,2 i 1. kvartal. Driftsresultatet for gasstank ble USD 0,2 millioner sammenlignet med USD 0,2 millioner og USD -0,3 millioner i henholdsvis 2. og 1. kvartal. Panmax/ capesize tørrlast fikk et driftsresultat på USD -0,7 millioner mot USD -0,8 millioner i 2. kvartal og USD 0,1 millioner i 1. kvartal, mens handymax tørrlast oppnådde et driftsresultat på USD 0,6 millioner sammenlignet med USD 0,4 millioner i begge de to foregående kvartaler. Selskapene innen teknisk drift fikk et nullresultat og som er på linje med 1. og 2. kvartal.


VIRKSOMHETEN
Tredje kvartal var preget av et sterkere marked for produkttankskipene, et relativ flatt tørrlastmarked, mens markedet for små gass-skip svekket seg mot slutten av perioden.

Produkttank-skipet Belgrace samt OBO-skipene Belguardian, Belgreeting og Belgallantry seilte i spotmarkedet til forbedrede resultater. Urai fortsetter sitt langsiktige certeparti.

Handymax-skipene Belnor og Belstar fortsatte på sine tidscertepartier i likhet med capesize-skipet Belmaj.
Virksomheten i panmax operasjonen Belships Trading viste som forventet svake resultater.

Etter et sterkt sommermarked har vi sett et svakere høstmarked for små gass-skip. 3200 cbm-skipene Ettrick og Lanrick seiler på faste certepariter og er således ikke påvirket. 6000 cbm-skipene i Veder-poolen fikk imidlertid noe svakere inntjening.

Belships inngikk i august en endelig kontrakt med Anglo Coal Australia Pty. Ltd om frakt av kull fra Australia til et kraftverk som skal bygges i India. Kontrakten løper over 17 år fra 2002. Gjennom kontraktens løpetid skal Belships frakte mellom 30-35 millioner tonn kull. Kontrakten vil beskjeftige minimum 2-3 panmax tørrlastskip. Oppdraget for Anglo Coal vil også skape grunnlag for en ytterligere økning av Belships aktivitet i Asia Pacific-området. Rederiet skal senere ta stilling til om kontrakten skal dekkes ved egen og/eller innchartret tonnasje.


FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Likviditetsbeholdningen pr. 30. september var på USD 11,3 millioner mot USD 12,2 millioner ved utgangen av 2. kvartal. Pantegjelden ble i løpet av 3. kvartal redusert fra USD 85,7 millioner til USD 84,6 millioner. Bokført egenkapitalandel pr. 30. september var på 22,7% og bokført egenkapital pr aksje eksklusiv minoritetsinteresser utgjør USD 0,83 tilsvarende NOK 7,65.

Selskapets skip har ved slutten av 3. kvartal en antatt markedsverdi som er USD 2,8 millioner høyere enn bokført verdi. Dette er en økning siden juni da markedsverdien var USD 1,7 millioner over bokført verdi.


FREMTIDSUTSIKTENE
Vi forventer bedre resultater innen produkttank, mens gass-sektoren er mer usikker. Innen tørrlast vil Belnor og Belstar fortsette sine certepartier ut året. Det er avtalt at Belmaj fra november skal inngå i en capesize samseilingspool drevet av den belgiske operatøren Bocimar. For virksomheten i panmax operasjonen Belships Trading forventes et negativt resultat også i siste kvartal på grunn av tidligere inngåtte fraktkontrakter.


For fullstendig kvartalsrapport, følg linken nednefor:Oslo, 7. november 2000

Styret i BELSHIPS ASA