2. KVARTAL 2000

RESULTATER
Belships hadde i første halvår driftsinntekter på USD 30,3 millioner, fordelt med USD 16,2 millioner i 1. kvartal og USD 14,1 millioner i 2. kvartal. Det har gjennom 2. kvartal vært en økning i ratenivået i samtlige segmenter som Belships opererer i og nedgangen i selskapets driftsinntekter skyldes lavere aktivitet innen panmax bulk. Driftsresultatet for 2. kvartal ble USD -0,4 millioner mot USD 0,2 millioner i 1. kvartal. Det er i 2. kvartal kostnadsført USD 0,8 millioner i forbindelse med en certepartitvist vedrørende innbefraktet tonnasje. Resultat før skatt for 2. kvartal ble USD -0,8 millioner mot USD -1,3 millioner i 1. kvartal. Selskapet har to skip finansiert i GBP. Som et resultat av at USD styrket seg betydelig mot GBP i siste kvartal, har selskapet inntektsført en valutagevinst på USD 1,0 millioner.
Produkttank fikk et driftsresultat på USD -0,1 millioner i 2. kvartal mot USD 0,2 i 1. kvartal. Resultatet for 2. kvartal inkluderer kostnadene knyttet til nevnte certepartitvist. Driftsresultatet for gasstank ble på USD 0,2 millioner i 2. kvartal mot USD -0,3 millioner i 1. kvartal. Panmax/ capesize tørrlast fikk et driftsresultat på USD -0,8 millioner mot USD 0,1 millioner i 1. kvartal, mens handymax tørrlast oppnådde et driftsresultat på USD 0,4 millioner som er det samme som i 1. kvartal.
Selskapene innen teknisk drift fikk et nullresultat og er på linje med driftsresultatet for 1. kvartal.

VIRKSOMHETEN
Handymax skipene Belnor og Belstar fortsatte på sine tidscertepartier, som for førstnevntes vedkommende er forlenget til ut året til samme rate.
Capesize skipet Belmaj fortsatte på sitt certeparti som utløper til høsten.
Virksomheten i panmax operasjonen Belships Trading viste som forventet svake resultater i 2. kvartal og med et relativt sterkt tørrlast marked forventes denne utviklingen å vedvare ut året, på grunn av tidligere inngåtte fraktkontrakter.
Produktankmarkedet bedret seg i 2. kvartal og da alle våre skip botsett fra Urai (som går på bareboat certeparti) går i spotmarkedet, bedret inntjeningen seg.
Gibson Gas Tankers viste forbedrede resultater i kvartalet. Ettrick som går på tidscertepati til spanske befraktere ble forlenget for ett år til USD 205.000 pr. måned fra oktober sammenlignet med en rate på USD 163.250 for foregående periode. 6000 cbm-skipene i Veder poolen viste også bedret inntjening.

FINANSIELLE OG ANDRE FORHOLD
Likviditetsbeholdningen pr. 30. juni 2000 var på USD 12,2 millioner mot USD 8,5 millioner pr. 31. desember 1999. Pantegjelden ble redusert fra USD 88,0 millioner til USD 85,7 millioner. Bokført egenkapitalandel pr. 30. juni var på 23,1% og bokført egenkapital per aksje ekskl. minoritetsinteresser utgjør USD 0,86 tilsvarende NOK 7,65. Belships styrket sin egenkapital ved å gjennomføre en emisjon i 2. kvartal på NOK 50 millioner. Emisjonen ble gjennomført som en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende aksjonærer. Antall aksjer etter emisjonen er 24.483.000.
Selskapets skip har ved slutten av 2. kvartal en antatt markedsverdi som er USD 1,7 millioner høyere enn bokført verdi. Dette er en bedring siden april da markedsverdien var USD 1,3 millioner over bokført verdi.

FREMTIDSUTSIKTENE
Med den forbedrede inntjening vi ser spesielt innen tank og gass, forventer vi bedre driftsresultat for resten av året.
Den endelige avklaringen rundt den langsiktige fraktkontrakten som selskapet har inngått, forventes å foreligge i løpet av kort tid og vil være av stor betydning for Belships.
For full rapport med tabeller, følg vedlagte link:Oslo, 21. august 2000

Styret i BELSHIPS ASA